Nieuw voorzitterschap en ambitieuze oriëntaties voor de CCR vanaf 2012

23.01.2012

Vanaf 1 januari 2012 neemt Frankrijk voor twee jaar het voorzitterschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waar, met als voorzitster Mevrouw Edwige Belliard, lid van de Raad van State en directrice juridische zaken bij het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze periode zal in het teken van grote uitdagingen, maar ook aanzienlijke kansen staan, waaraan het Franse voorzitterschap al haar energie, deskundigheid en ervaring zal wijden. De oriëntaties van het nieuwe voorzitterschap zijn tijdens de laatste plenaire vergadering van november 2011 gepresenteerd en krijgen rond zeven ambitieuze projecten gestalte.

  • De modernisering van het kwalificatiesysteem voor het binnenvaartpersoneel zal een absolute prioriteit zijn om het structurele gebrek aan gekwalificeerd personeel het hoofd te kunnen bieden.
  • De veiligheid van de scheepvaart en de betrouwbaarheid van de waterweg zullen andere essentiële aandachtspunten zijn. Een eerste antwoord op deze gevoelige problematiek zou de uitwerking van een gids voor goede praktijken voor de binnenvaartsector kunnen zijn. De ontwikkeling van de informatiesystemen voor de binnenvaart en de harmonisatie van de standaarden voor de binnen- en zeevaart in Europa zullen overigens worden voortgezet.
  • De CCR hecht ook veel belang aan een efficiënte en transparante samenwerking op Europees niveau met betrekking tot de binnenvaart. Het gaat in dit kader met name om een versterkte samenwerking met de Europese Commissie.
  • De samenwerking met andere binnenvaartactoren, zoals de rivierencommissies, maar ook de Donaulanden, die nog niet volledig tot ontwikkeling is gekomen, zal een ander specifiek aandachtspunt zijn.
  • Ook het thema duurzame ontwikkeling zal centraal voor het Franse voorzitterschap staan, met de organisatie van een congres rond de binnenvaart als “groene” vervoerswijze.
  • Een andere prioriteit van het Franse voorzitterschap zal de instelling van een observatorium voor de binnenvaart zijn. De CCR beschikt reeds over veel ervaring op dit gebied en wenst de huidige marktobservatie geleidelijk uit te breiden tot de inzameling en verwerking van alle gegevens die de binnenvaart betreffen.
  • In de laatste plaats zal de CCR zich bezighouden met aspecten die verband met de voortaan “globale” dimensie van de binnenvaart houden. Het Wereld Water Forum, dat in maart 2012 in Marseille zal plaatsvinden, zal een geschikt kader voor een internationale ideeënuitwisseling vormen.

Deze oriëntaties zullen concreet in de werkprogramma’s van de verschillende comités van de CCR en in de initiatieven van haar secretariaat worden teruggevonden.