Geautomatiseerd varen

Geautomatiseerd varen

Context van de werkzaamheden op het gebied van geautomatiseerd varen bij de CCR

De bevoegde ministers van de lidstaten van de CCR hebben met de Verklaring van Mannheim uit 2018 de CCR opgeroepen de verdere ontwikkeling van de digitalisering, automatisering en andere moderne technologieën te bevorderen en aldus bij te dragen aan de concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart.

Om hier werk van te maken heeft de CCR het Klein Scheepvaartcomité (RN) de opdracht gegeven de werkzaamheden op het gebied van geautomatiseerd varen te leiden en te coördineren. Het Klein Scheepvaartcomité houdt zich bezig met alle vraagstukken rond de automatisering en doet hiervoor een beroep op deskundigen uit verschillende domeinen (afhankelijk van het onderwerp in kwestie: technisch, nautisch, bemanning, juridisch ...). Het Klein Scheepvaartcomité behandelt alle aanvragen voor ontheffingen voor proefprojecten.

  • Mandaat van het Klein Scheepvaartcomité voor de sturing en coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot geautomatiseerd varen 111 kB 91 kB 92 kB

Voorzitter van het comité: de heer Sim TURF, Plv. Commissaris van België
Secretariaat: Mevr. HIRTZ

Kalender vergaderingen

Werkprogramma 122 kB 103 kB 141 kB

Top

Visie van de CCR

Een sterkere automatisering zal de binnenvaart in veel opzichten veranderen, omdat de voortschrijdende automatisering een impact zal hebben op vrijwel alle aspecten van de binnenvaart. De CCR volgt daarom doelbewust een overkoepelende benadering, waarbij zowel met technische en juridische aspecten, als met ethische en sociale aspecten rekening wordt gehouden.

De CCR heeft voor al deze werkzaamheden een gedetailleerde visie opgesteld. Deze visie is bedoeld als leidraad om de werkzaamheden binnen de verschillende comités in de periode 2022 tot 2028 en daarna te kunnen sturen en coördineren.

Het doel is om de automatisering mogelijk te maken, terwijl tegelijkertijd de veiligheid in de binnenvaart wordt gewaarborgd en de verduurzaming wordt bevorderd.

  • Samenvatting van de visie van de CCR ter ondersteuning van de ontwikkeling van geautomatiseerd varen op geharmoniseerde wijze (november 2021) 123 kB 124 kB 120 kB 120 kB
  • Gedetailleerde visie ter ondersteuning van geautomatiseerd varen in het kader van de CCR (maart 2022) 1970 kB 1991 kB 1946 kB

De CCR is nu bezig haar regelgeving vanuit deze optiek tegen het licht te houden. Daarbij wordt ook onderzocht welke beginselen het vertrekpunt moeten vormen voor de vereiste aanpassingen.

Top

Internationale definitie van automatiseringsniveaus

Tijdens de plenaire vergadering in december 2018 heeft de CCR de eerste internationale definitie van automatiseringsniveaus in de binnenvaart aangenomen (Besluit 2018-II-16 133 kB 181 kB 174 kB ). Deze definitie biedt een duidelijke beschrijving van alle niveaus van geautomatiseerd varen. Op basis van deze gemeenschappelijke interpretatie kan bepaald worden in hoeverre er behoefte bestaat aan regelgevende maatregelen. Na twee jaar stelde de CCR vast dat de internationale definitie van automatiseringsniveaus in de binnenvaart veel gebruikt wordt voor proefprojecten in de binnenvaart, door nationale autoriteiten en internationale organisaties zoals de UN/ECE en de PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses). Gezien dit feit heeft de CCR tijdens de plenaire najaarszitting in 2021 besloten de geldigheidsduur van de internationale definitie van automatiseringsniveaus in de binnenvaart te verlengen tot 31 december 2022 (Besluit 2020-II-20 117 kB 91 kB 117 kB ).

Op basis van de ervaringen met verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten werd ook erkend dat de definitie van automatiseringsniveaus in de binnenvaart zou moet worden herzien, omdat sommige proefprojecten problemen hebben om voor een project één enkel automatiseringsniveau aan te duiden. Vaak gaat het om een combinatie van niveaus, al naar gelang de taken die verricht moeten worden. Vaak is een combinatie van verschillende niveaus geschikter.

In vergelijking met de internationale definitie van automatiseringsniveaus in de binnenvaart die in 2018 werd gepubliceerd, werden er slechts weinig wijzigingen in de definities aangebracht. Het aantal automatiseringsniveaus blijft hetzelfde. In sommige van de gebruikte termen werden er preciseringen aangebracht. De versie 2022 bevat ook een toelichting om aanvullende informatie te verstrekken.

Bovendien wordt er meer rekening gehouden met de rol van de schipper, omdat dit aspect ook om de hoek komt kijken in de monitoringsfuncties en de reactie op de omgeving voor niveau 3. Verder zijn de aspecten die samenhangen met de besturing op afstand uit de definitie van de automatiseringsniveaus verwijderd. Besturing op afstand is op zich geen automatisering, maar er is wel een duidelijke link met de automatiseringsniveaus: niet alle typen vaartuigen bieden de mogelijkheid om op veilige wijze op afstand bestuurd te worden als de terugvalsystemen die voorzien zijn voor het geval dat de verbinding tussen het vaartuig en de wal wegvalt, niet toereikend zijn. In de toelichting zijn er preciseringen opgenomen met betrekking tot de besturing op afstand en het verband met de automatisering. De voorbeelden die oorspronkelijk opgenomen waren in de definitie zijn daarom nu opgenomen in de toelichting.

  • Internationale definitie van de verschillende automatiseringsniveaus in de binnenvaart (versie 2022) 173 kB 172 kB 167 kB 165 kB
  • Toelichting bij de internationale definitie van automatiseringsniveaus (versie 2022) 275 kB 247 kB 246 kB 221 kB
Top

Nuttige informatie als u een proefproject op de Rijn wilt uitvoeren

  • Ontheffingsprocedure voor proefprojecten op het gebied van geautomatiseerd varen (februari 2024) 358 kB 308 kB 299 kB
  • Lijst van bevoegde nationale autoriteiten voor de verstrekking van informatie over het Rijnvaartpolitiereglement (mai 2022) 150 kB 111 kB 115 kB
  • Verzoek om toelating dat een proefproject mag afwijken van een of meer reglementen van de CCR - Minimuminhoud van het dossier voor een ontheffing (november 2022) 205 kB 161 kB 163 kB
Top

Terminologie

Het Klein Scheepvaartcomité heeft voor een aantal begrippen in vier talen de terminologie vastgesteld met betrekking tot geautomatiseerd varen en op afstand bestuurde vaartuigen.
Het document dat via de volgende link kan worden geraadpleegd, wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbenden en draagt bij tot een beter begrip van automatisering.

  • Terminologie met betrekking tot geautomatiseerd varen en op afstand bestuurde vaartuigen (november 2023) 115 kB 87 kB 88 kB 103 kB
Top

Overzicht van proefprojecten in de binnenvaart

Er zijn talrijke, innovatieve nationale en internationale onderzoeks- en proefprojecten die erop gericht zijn geavanceerde automatiseringssoftware voor de binnenvaart te ontwikkelen. Het is van essentieel belang ervaring op te doen met de toepassing hiervan zodat de technische oplossingen en potentiële voordelen geëvalueerd kunnen worden.

Het Klein Scheepvaartcomité volgt al deze ontwikkelingen en houdt een overzicht bij van alle projecten op het gebied van geautomatiseerd varen.

Het overzicht vindt u op: automation.ccr-zkr.org.

Top