Geautomatiseerd varen

Geautomatiseerd varen

Context

De bevoegde ministers van de lidstaten van de CCR hebben met de Verklaring van Mannheim uit 2018 de CCR opgeroepen de verdere ontwikkeling van de digitalisering, automatisering en andere moderne technologieën te bevorderen en aldus bij te dragen aan de concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart.

Top

Internationale definitie

De CCR heeft tijdens haar plenaire vergadering in december 2018 de eerste internationale definitie van automatiseringsniveaus in de binnenvaart aangenomen. Met behulp van deze definitie kan een duidelijke scheiding worden gemaakt tussen alle niveaus van geautomatiseerd varen. Vervolgens kan op basis van een gemeenschappelijke interpretatie onderzocht worden in hoeverre behoefte bestaat aan regelgevende maatregelen. Daarnaast zouden de ervaringen die zijn opgedaan met de verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten als basis moeten dienen om een diepgaander debat op gang te brengen over de automatiseringsniveaus, zodat indien nodig de definitie in 2020 kan worden gewijzigd.

  • Definitie van de verschillende automatiseringsgraden in de binnenvaart 166 kB 144 kB 169 kB 161 kB
Top

Mandaat van het Klein Scheepvaartcomité

  • Actualisatie van het mandaat van het Klein Scheepvaartcomité voor de sturing en coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot geautomatiseerd varen 111 kB 91 kB 92 kB
Top

Visie van de CCR

Het Klein Scheepvaartcomité (RN), dat met name is belast met de coördinatie van de activiteiten in verband met geautomatiseerd varen, heeft een visie van de CCR aangenomen die tot doel heeft de geharmoniseerde ontwikkeling van geautomatiseerd varen te ondersteunen.

  • Samenvatting van de visie van de CCR ter ondersteuning van de ontwikkeling van geautomatiseerd varen op geharmoniseerde wijze 123 kB 124 kB 120 kB 120 kB
  • Gedetailleerde visie ter ondersteuning van geautomatiseerd varen in het kader van de CCR 1970 kB 1991 kB 1946 kB
Top

Inventarisatie van proefprojecten

Talrijke nationale en internationale onderzoeks- en proefprojecten beogen te innoveren door een geavanceerde ontwikkeling van het geautomatiseerd varen voor de binnenvaart. Het opdoen van ervaring met dergelijke toepassingen is van cruciaal belang voor de evaluatie van de technische mogelijkheden en verwachte voordelen.

De CCR heeft haar Comité Politiereglement opgedragen om de ontwikkelingen op het vlak van het geautomatiseerd varen (van navigatieondersteuning tot en met volledig geautomatiseerde vaart) te volgen en te onderzoeken in hoeverre regelgeving nodig is.

De inventaris is beschikbaar op: automation.ccr-zkr.org.

Top

Regelgevende werkzaamheden binnen de CCR

De CCR is begonnen met een analyse van haar regelgevingskader en met discussies over principiële kwesties in verband met de benodigde wijzigingen. Het doel is om een goede implementatie van automatisering met het oog op de veiligheid en verduurzaming mogelijk te maken. Deze principiële vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden, maar de antwoorden zijn nodig als basis voor een consensus tussen de landen en voor het opstellen van nieuwe of het wijzigen van bestaande regelgeving. Deze regelgevende werkzaamheden hebben vooral betrekking op de regels voor de scheepvaart en de bediening van de schepen.

Top