Geautomatiseerd varen

Geautomatiseerd varen

Context van de werkzaamheden op het gebied van geautomatiseerd varen bij de CCR

De bevoegde ministers van de lidstaten van de CCR hebben met de Verklaring van Mannheim uit 2018 de CCR opgeroepen de verdere ontwikkeling van de digitalisering, automatisering en andere moderne technologieën te bevorderen en aldus bij te dragen aan de concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart.

Om hier werk van te maken heeft de CCR het Klein Scheepvaartcomité (RN) de opdracht gegeven de werkzaamheden op het gebied van geautomatiseerd varen te leiden en te coördineren. Het Klein Scheepvaartcomité houdt zich bezig met alle vraagstukken rond de automatisering en doet hiervoor een beroep op deskundigen uit verschillende domeinen (afhankelijk van het onderwerp in kwestie: technisch, nautisch, bemanning, juridisch ...). Het Klein Scheepvaartcomité behandelt alle aanvragen voor ontheffingen voor proefprojecten.

  • Mandaat van het Klein Scheepvaartcomité voor de sturing en coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot geautomatiseerd varen 111 kB 91 kB 92 kB
Top

Visie van de CCR

Een sterkere automatisering zal de binnenvaart in veel opzichten veranderen, omdat de voortschrijdende automatisering een impact zal hebben op vrijwel alle aspecten van de binnenvaart. De CCR volgt daarom doelbewust een overkoepelende benadering, waarbij zowel met technische en juridische aspecten, als met ethische en sociale aspecten rekening wordt gehouden.

De CCR heeft voor al deze werkzaamheden een gedetailleerde visie opgesteld. Deze visie is bedoeld als leidraad om de werkzaamheden binnen de verschillende comités in de periode 2022 tot 2028 en daarna te kunnen sturen en coördineren.

Het doel is om de automatisering mogelijk te maken, terwijl tegelijkertijd de veiligheid in de binnenvaart wordt gewaarborgd en de verduurzaming wordt bevorderd.

  • Samenvatting van de visie van de CCR ter ondersteuning van de ontwikkeling van geautomatiseerd varen op geharmoniseerde wijze (november 2021) 123 kB 124 kB 120 kB 120 kB
  • Gedetailleerde visie ter ondersteuning van geautomatiseerd varen in het kader van de CCR (maart 2022) 1970 kB 1991 kB 1946 kB

De CCR is nu bezig haar regelgeving vanuit deze optiek tegen het licht te houden. Daarbij wordt ook onderzocht welke beginselen het vertrekpunt moeten vormen voor de vereiste aanpassingen.

Top

Internationale definitie van automatiseringsniveaus

De CCR heeft tijdens de plenaire vergadering in december 2018 de eerste internationale definitie van automatiseringsniveaus in de binnenvaart aangenomen. Deze definitie biedt een duidelijke beschrijving van alle niveaus van geautomatiseerd varen. Op basis van deze gemeenschappelijke interpretatie kan bepaald worden in hoeverre er behoefte bestaat aan regelgevende maatregelen. Daarnaast is het de bedoeling dat er een meer diepgaande discussie op gang wordt gebracht over de verschillende automatiseringsniveaus, waarbij tevens rekening zal worden gehouden met de ervaringen die worden opgedaan met verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Op grond daarvan zal ook onderzocht worden of de huidige definitie moet worden aangepast, omdat daarvoor een geldigheidsdatum tot 31 december 2022 is vastgelegd.

  • Definitie van de verschillende automatiseringsniveaus in de binnenvaart (december 2018) 166 kB 144 kB 169 kB 161 kB
Top

Nuttige informatie als u een proefproject op de Rijn wilt uitvoeren

  • Ontheffingsprocedure voor proefprojecten op het gebied van geautomatiseerd varen (mai 2022) 361 kB 313 kB 308 kB
  • Lijst van bevoegde nationale autoriteiten voor de verstrekking van informatie over het Rijnvaartpolitiereglement (mai 2022) 150 kB 111 kB 115 kB
Top

Overzicht van proefprojecten in de binnenvaart

Er zijn talrijke, innovatieve nationale en internationale onderzoeks- en proefprojecten die erop gericht zijn geavanceerde automatiseringssoftware voor de binnenvaart te ontwikkelen. Het is van essentieel belang ervaring op te doen met de toepassing hiervan zodat de technische oplossingen en potentiële voordelen geëvalueerd kunnen worden.

Het Klein Scheepvaartcomité volgt al deze ontwikkelingen en houdt een overzicht bij van alle projecten op het gebied van geautomatiseerd varen.

Het overzicht vindt u op: automation.ccr-zkr.org.

Top