Technische voorschriften voor binnenvaartschepen

Inleiding

Voor de CCR is het principe van vrijheid van scheepvaart steeds samengegaan met het tot stand brengen van randvoorwaarden die de veiligheid en goede orde in de scheepvaart moeten waarborgen.

Daarom heeft CCR een reeks technische regels opgesteld voor de uitrusting en de veiligheid van de schepen. Het eerste Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) dateert van 1905. Dit reglement is steeds gemoderniseerd om aan de technische ontwikkeling aangepast te zijn. Het Reglement onderzoek is in het verleden meermaals geheel herzien. De laatste grote herzieningen dateren van 1976, 1995 en 2006.

Deze bevoegdheid van de CCR om reglementen uit te vaardigen is in het bijzonder gebaseerd op artikelen 1 en 22 van de Akte van Mannheim. Dit instrument werd in de 19e eeuw op uniforme wijze voor het hele traject van de Rijn opgesteld, en wel zodanig dat ongelijke behandeling zou worden uitgesloten.

Elk schip op de Rijn moet over een scheepscertificaat beschikken dat is afgegeven na een inspectie van het schip door een onderzoekscommissie. Elk schip op de Rijn mag bij om het even welke onderzoekscommissie een certificaat aanvragen, ongeacht de betrokken nationaliteiten.

Het 'reglement onderzoek' bepaalt de regels waarop de onderzoekscommissies de afgifte van de certificaten baseren. Formeel richt het reglement zich tot de onderzoekscommissies. In de praktijk bepaalt het reglement op objectieve wijze de technische voorschriften waaraan schepen op de Rijn moeten voldoen.

Vanwege de hoge eisen die erin vervat zijn, met inachtneming van de meest recente technische ontwikkelingen, is het reglement van onderzoek voor Rijnschepen, dat juridisch gezien slechts geldt voor de Rijn, in Europa het referentiecorpus van technische voorschriften geworden voor de bouw van nieuwe schepen, of deze nu op de Rijn of elders zullen worden ingezet. Dit reglement is vrijwel volledig overgenomen in nationale voorschriften (Duitsland, Nederland, Hongarije), door de ECE-VN (voor de opstelling van de aanbeveling inzake technische voorschriften voor schepen (resolutie nr 61) en door de Europese Unie (Richtlijn 82/714/CE vervangen door Richtlijn 2006/87/CE 62 kB 63 kB 60 kB 58 kB ).

In 2006 zijn in de Gemeenschappelijke Richtlijn de technische voorschriften voor binnenschepen vastgelegd (Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006) waarmee een complete harmonisatie verwezenlijkt is van de technische voorschriften voor binnenschepen met de Rijnvoorschriften (wat betreft categorie 3 van grote bevaarbare waterwegen). De CCR heeft op basis van deze gelijkwaardigheid de geldigheid van Gemeenschappelijke certificaten op de Rijn erkend, (Protocol 2007-II-21 70 kB 41 kB 70 kB ). Rijncertificaten werden overigens erkend op alle waterwegen van de EU. In het vervolg zullen reglementen van de Rijn en de EU geharmoniseerd worden ontwikkeld ten einde gelijkluidendheid te bewaren.

Dit technische reglement wordt gekenmerkt door zowel een mix van striktheid en flexibiliteit. De striktheid komt tot uiting in het feit dat de voorschriften op technologisch gebied als streng en geavanceerd beschouwd kunnen worden. De flexibliteit komt tot uitdrukking in de vorm van verschillende wijzen van toepassing:

  • de overgangsbepalingen die in staat stellen de verworven rechten van oude schepen te respecteren;
  • tijdelijke voorschriften van 3 jaar: voordat de CCR een nieuwe technische regel aanneemt, kan deze worden onderworpen aan een proefperiode van 3 jaar; na deze 3 jaar wordt het voorschrift verworpen of definitief aangenomen;
  • afwijkingen: een exploitant van schepen kan een verzoek doen de toepassing van een technologie die verschilt van de technologie die in het reglement voorzien is toe te staan, indien hij kan aantonen dat deze vergelijkbare garanties biedt; dergelijke afwijkende toepassingen kunnen aanleiding vormen het reglement te wijzigen.
Top

Het Comité reglement onderzoek

De technische voorschriften voor schepen worden ontwikkeld door het Comité reglement onderzoek.

Belangrijkste taken
Technische veiligheid van schepen, constructie en uitrusting van schepen

Betreffende reglementen:
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR), inclusief de dienstinstructies voor onderzoekscommissies.

  • Wijzigen van het ROSR overeenkomstig de huidige ontwikkelingen of verworven inzichten.
  • Samenwerken met de Europese Commissie op het gebied van technische voorschriften die van toepassing zijn op binnenvaartschepen,
  • Verlagen van de vervuilende uitstoot van binnenvaartscheepsmotoren,
  • Opstellen van aanbevelingen met betrekking tot afwijkingen,
  • Opstellen van dienstinstructies voor Onderzoekscommissies,
  • Vergaderen met onderzoekscommissies.

Voorzitter van het comité: de heer BÜHLER, commissaris van Zwitserland
Secretariaat: Dhr. BOYER

Werkgroepen: RV/G, JWG (Groep deskundigen van lidstaten van de CCR en de EU voor technische voorschriften van toepassing op binnenvaartschepen)

Kalender vergaderingen

Programma 18 kB 24 kB 23 kB

Top

Het Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR)

De technische voorschriften voor schepen worden gebundeld in het Reglement onderzoek schepen op de Rijn.

Het Reglement van Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) regelt de technische veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van schepen, de stabiliteit en sterkte, de uitrusting alsmede de manoevreereigenschappen. Het ROSR bevat omvangrijke eisen met betrekking tot de bescherming van het milieu en de arbeidsveiligheid.

Structuur van het Reglement van Onderzoek (ROSR)

Deel I

1.Algemene bepalingen
2.Procedure

Deel II

3.Scheepsbouwkundige eisen
4.Veiligheidsafstand, vrijboord en diepgangsschalen
5.Manoeuvreereigenschappen
6.Stuurinrichtingen
7.Stuurhuis
8.Werktuigbouwkundige eisen
8a.uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door dieselmotoren
9.Elektrische installaties
10.Uitrusting
11.Veiligheid op de werkplek
12.Verblijven
13.Verwarmings-, kook- en koelinstallaties die werken op brandstoffen
14.Vloeibaargasinstallaties voor huishoudelijk gebruik
15.Bijzondere bepalingen voor passagiersschepen
16.Bijzondere bepalingen voor vaartuigen die zijn bestemd om deel uit te maken van een duwstel, een sleep of een gekoppeld samenste
17.Bijzondere bepalingen voor drijvende werktuigen
18.Bijzondere bepalingen voor schepen bestemd voor ouwwerkzaamheden
19.Bijzondere bepalingen voor kanaalspitsen
20.Bijzondere bepalingen voor zeeschepen
21.Bijzondere bepalingen voor pleziervaartuigen
22.Stabiliteit van schepen die containers vervoeren
22a.Bijzondere bepalingen voor vaartuigen met een lenge van meer dan 110 m
22b.Bijzondere bepalingen voor snelle schepen

Deel III

23.Uitrusting van schepen met het oog op de bemanning

Deel IV

24.Overgangs- en slotbepalingen

Bijlagen

A.Aanvraag van een onderzoek
B.Certificaat van onderzoek
C.Register der certificaten van onderzoek
D.Voorlopige certificaten van onderzoek / van goedkeuring
E.(niet meer van toepassing)
F.(niet meer van toepassing)
G.Certificaat voor zeeschepen die de Rijn bevaren
H.Eisen inzake tachografen en voorschriften voor de inbouw van tachografen aan boord
I.Veiligheidstekens
J.Uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door dieselmotoren - Aanvullende voorschriften en modellen van certificaten
K.(niet meer van toepassing)
L.Schema van het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI)
M.Navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers in de Rijnvaart
N.Vereisten voor Inland AIS-apparatuur en voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van Inland AIS-apparatuur aan boord
O.Lijst van de aan het certificaat van onderzoek volgens artikel 1.03 als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen en modaliteiten voor de erkenning van die bevoegdheidsbewijzen
P.Vereiste gegevens voor de identificatie van een schip
Top

Dienstinstructies voor de Commissies van Deskundigen en de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 1.07 van het ROSR

In het belang van een eenvoudige en uniforme toepassing van dit reglement kan de Centrale Commissie dienstinstructies voor de Commissies van Deskundigen en de volgens dit reglement bevoegde autoriteiten vaststellen. De delegaties brengen deze dienstinstructies ter kennis van de Commissies van Deskundigen en de bevoegde autoriteiten. De Commissies van Deskundigen en de bevoegde autoriteiten dienen zich aan deze dienstinstructies te houden.

De Centrale Commissie heeft de bevoegdheid het aannemen van dienstaanwijzingen aan haar Comité Reglement van onderzoek toe te vertrouwen.

Top

Aanbevelingen aan de Commissies van Deskundigen overeenkomstig artikel 2.19 van het ROSR

Wanneer in de bepalingen van Deel II wordt bepaald dat op een vaartuig bepaalde materialen, inrichtingen of uitrustingsstukken moeten worden gebruikt of aan boord moeten zijn, of dat bepaalde bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen of bepaalde opstellingen moeten worden aangehouden, kan de Commissie van Deskundigen de toepassing of de aanwezigheid aan boord van dit vaartuig van andere materialen, inrichtingen of uitrustingsstukken toestaan, dan wel dat andere bouwkundige maatregelen worden getroffen of dat andere opstellingen worden aangehouden, mits deze op grond van aanbevelingen van de Centrale Commissie als gelijkwaardig zijn erkend. Nadere bepaling in artikel 2.19 van het ROSR.

De Centrale Commissie heeft de bevoegdheid het aannemen van aanbevelingen aan haar Werkgroep Reglement van onderzoek toe te vertrouwen.

Top

Gemeenschappelijke bijeenkomsten van de Commissies van Deskundigen

Met het oog op een uniformering van de toepassing van de verkeersvoorschriften en ter beantwoording van vragen over de praktische toepassing komen de deskundigen van de Commissies van Deskundigen van de CCR-lidstaten om de zoveel jaar bijeen 22 kB 20 kB 22 kB 20 kB . In 2008 heeft deze bijeenkomst voor het eerst met vertegenwoordigers van de Commissies van Deskundigen en met de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten plaatsgevonden. In 2012 is de bijeenkomst in Breslau (Wroclaw) 92 kB 95 kB 131 kB 56 kB en in 2018 in Wenen 518 kB 504 kB 521 kB 534 kB georganiseerd.

Top