Persoonlijke gegevens

Beleid met betrekking tot de persoonsgegevensbescherming

Cookie manager

Inleiding

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van de bezoekers van haar website.

Dit beleid met betrekking tot de persoonsgegevensbescherming en cookies legt vast welke persoonsgegevens die uw persoon betreffen door de CCR en haar eventuele verwerkers kunnen worden verwerkt.

Alle handelingen met betrekking tot uw persoonsgegevens worden verricht in overeenstemming met de geldende regelgeving en meer in het bijzonder met Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) alsook de nationale wetgeving die van toepassing is op gegevensbescherming.

De gebruiker van de website erkent dit beleid te hebben gelezen en aanvaard. In het geval dat de gebruiker het niet eens is met deze hierin vermelde voorwaarden, staat het hem of haar vrij de site niet te gebruiken en geen persoonsgegevens te verstrekken.

 

Toepassingsgebied

Dit beleid met betrekking tot de persoonsgegevensbescherming informeert de betrokkenen over de wijze waarop hun persoonsgegevens door de CCR worden verzameld en verwerkt.

 

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is of die direct of indirect identificeerbaar is aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die natuurlijke persoon;

Bestand: elk gestructureerd en stabiel geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn;

Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de gegevens die worden verwerkt betrekking hebben;

Verwerkingsverantwoordelijke: de entiteit die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt;

Gegevensverwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot dergelijke gegevens, ongeacht het gebruikte procedé, en met name het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of doorgifte, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsook het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Ontvanger: elke persoon die bevoegd is om gegevens te ontvangen, niet zijnde de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die uit hoofde van hun functie verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens;

Bevoegde derden: autoriteiten die wettelijk bevoegd zijn in het kader van een bepaalde missie of de uitoefening van een recht op verstrekking om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om persoonsgegevens aan hen te verstrekken.

 

Identiteit van verwerkingsverantwoordelijke

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
Palais du Rhin
2, Place de la République - CS 10023
F-67082 Strasbourg Cedex

 

Verwerking van persoonsgegevens

De CCR verzamelt gegevens die uw persoon betreffen in het kader van de website https://www.ccr-zkr.org. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze worden verzameld, namelijk:

 • beheer van de verzoeken die worden ontvangen via het contactformulier of via het e-mailadres dat tot uw beschikking wordt gesteld;
 • opstellen van statistieken met betrekking tot de bezoeken van de site;
 • beheer van de verzending van e-mails;
 • beheer van de abonnementen op nieuwsbrieven;
 • beheer van de inschrijvingen voor evenementen;
 • beheer van de sollicitaties op vacatures.

De gebruiker wordt bij het verzamelen van de gegevens geïnformeerd over de verplichte of facultatieve aard van bepaalde gegevens. De gegevens in het registratieformulier die van een sterretje zijn voorzien, zijn verplicht. Zonder deze gegevens is de toegang tot en het gebruik van de diensten door de gebruiker onmogelijk.
De CCR kan bovendien genoodzaakt zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden te verzamelen, waarbij zij echter de voorafgaande toestemming van de betrokken personen moet inwinnen.

De CCR kan meer in het bijzonder de volgende gegevens verzamelen:

 • Identiteit: achternaam (-namen), voornaam (-namen), adres, telefoonnummer (vast of mobiel), faxnummer, e-mailadres, organisatie, beroep;
 • Contactgegevens: berichten die via de contactformulieren op de site worden verstuurd;
 • Gegevens over de abonnementen op nieuwsbrieven: achternaam (-namen), voornaam (-namen), e-mailadres;
 • Bezoekersstatistieken: IP-adres, cookies, bijvoorbeeld de pagina's die door de gebruiker zijn geraadpleegd, datum en tijdstip van het bezoek (zie de details over cookies hieronder).

 

Bewaartijd

De CCR bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend in een beveiligde omgeving en zolang dit nodig is met het oog op de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, of gedurende de minimale bewaartijd die is voorzien in de Franse wetgeving:

 • Beheer van de verzoeken via het contactformulier of via het e-mailadres dat tot uw beschikking wordt gesteld: 1 jaar te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek;
 • Publieksmeting en personalisatie van de websites en mobiele applicaties, cookiebeheer: 13 maanden;
 • Nieuwsbrieven: gedurende de duur van uw abonnement op de nieuwsbrief tot aan de afmelddatum;
 • Statistische cookies: 6 maanden;
 • Sollicitaties: 2 jaar te rekenen vanaf het laatste contact met de kandidaat;
 • Inschrijvingen voor evenementen: 2 jaar te rekenen vanaf de ontvangst van de informatie.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen langer door de CCR worden bewaard, echter uitsluitend met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

 

Rechten van de betrokkenen

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u met betrekking tot uw gegevens de volgende rechten: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid. U kunt ook richtlijnen vaststellen met betrekking tot het bewaren, wissen en doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
U kunt om redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot: Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) - Palais du Rhin, 2, place de la République - CS 10023, F-67082 Strasbourg Cedex, of tot het volgende e-mailadres: rgpd@ccr-zkr.org.
In geval van twijfel behoudt de CCR zich het recht voor om een kopie van uw identiteitsdocument te vragen (dit document zal worden vernietigd zodra uw identiteit in onze bestanden is nagetrokken of binnen de termijn van één maand).
In het geval van schending van de bovenstaande bepalingen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) (de Franse nationale commissie voor gegevensbescherming).

 

Ontvangers van de verzamelde gegevens

De verzamelde persoonsgegevens op deze website zijn uitsluitend voorbehouden aan de CCR.
De CCR behoudt zich echter het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, in het bijzonder wanneer zij daartoe wordt gedwongen door een gerechtelijk verzoek.

 

Beveiliging

De CCR zal, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, de uitvoeringskosten alsook de aard van de te beschermen gegevens en de risico's voor de rechten en vrijheden van personen, alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens en een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
De CCR heeft een beleid met betrekking tot de persoonsgegevensbescherming vastgesteld en informeert elke persoon die onder haar gezag handelt en toegang tot deze informatie heeft over de vertrouwelijke aard van de gegevens. De CCR ziet erop toe dat dezelfde vertrouwelijkheid in acht wordt genomen door haar technische dienstverleners die mogelijkerwijs kennis krijgen van persoonsgegevens.
Het blijft echter de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om de veiligheid van de overdracht van persoonsgegevens via internet te waarborgen. De CCR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de overdracht van persoonsgegevens via internet.

 

Cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens het bezoek aan onze website bepaalde informatie kan worden opgenomen in “cookie”-bestanden op uw computer, afhankelijk van de gemaakte keuze door de gebruiker, die op elk moment kan worden gewijzigd.

Een cookie stelt zijn uitgever in staat om, tijdens de looptijd, een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) te herkennen telkens wanneer de desbetreffende terminal toegang krijgt tot digitale inhoud die cookies van dezelfde uitgever bevat. Een cookie registreert informatie over de manier waarop uw computer de website van de CCR doorloopt (de pagina's die door u worden bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek, enz.), die vervolgens door de CCR kan worden gelezen tijdens uw latere bezoeken.
Deze cookies vergemakkelijken de navigatie en verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de website.

U kunt het opslaan van cookies weigeren door de parameters van uw browser te configureren, zoals hieronder wordt aangegeven. De toegang tot bepaalde diensten en onderdelen van de site kan in dit geval worden gewijzigd of zelfs onmogelijk zijn.

De website kan verschillende soorten cookies gebruiken:

 • Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de navigatie op de site en om de goede werking van de site te waarborgen;
 • Cookies die worden gebruikt om bezoekers- en aanwezigheidsstatistieken op te stellen.

 

Navigatiecookies

De navigatiecookies maken het mogelijk om de prestaties van de diensten te verbeteren om de gebruiker een beter gebruik van de website te bieden. Deze cookies vereisen geen voorafgaande informatie en toestemming van de gebruiker om op de eindapparatuur van de gebruiker te worden geplaatst.

Deze navigatiecookies maken het met name mogelijk om

 • De presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de eindapparatuur (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens het bezoek van de gebruiker aan de site, afhankelijk van de hardware en de weergave- of leessoftware van de desbetreffende terminal;
 • De toegang te verlenen tot een gereserveerd deel door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De informatie op te slaan die betrekking heeft op het formulier dat de gebruiker op de site heeft ingevuld of de informatie die de gebruiker op de site heeft gekozen;
 • De gebruiker toegang te geven tot zijn of haar account of elk ander aan abonnees voorbehouden gedeelte door middel van zijn of haar inloggegevens;
 • De vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker wordt gevraagd om na het verstrijken van een bepaalde tijd opnieuw in te loggen op inhoud of diensten.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van een webanalysedienst van Google Inc., genaamd “Google Analytics”. De gegevens die worden verzameld via de cookies worden verzonden en opgeslagen door Google Inc.
Google Inc. is lid van Privacy Shield (EU-VS Privacy Shield draft adequacy decision van 12 juni 2016) en waarborgt een passend niveau van persoonsgegevensbescherming. Google Analytics maakt het mogelijk om de bezoekers te tellen en vast te stellen hoe zij de site gebruiken. Deze cookies worden op de eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en gelezen zodra de gebruiker een website bezoekt die Google Analytics gebruikt.
U kunt meer informatie over Google Analytics verkrijgen door een bezoek te brengen aan de pagina https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

Toestemming

Bij uw bezoek aan de website van de CCR worden cookies geplaatst en gelezen om uw navigatie te analyseren en publieksmetingen te doen.
U kunt de cookies die op de website worden gebruikt nader beheren door uw browser te configureren, zoals hieronder wordt beschreven. De gebruiker wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies of andere technologieën wanneer verbinding met de site wordt gemaakt, afhankelijk van de keuze van de gebruiker; deze keuze kan op elk moment worden gewijzigd.

U heeft verschillende mogelijkheden om cookies te verwijderen.
Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld en de plaatsing van cookies accepteren, heeft u de mogelijkheid om:

 • Naar keuze alle cookies te accepteren, systematisch te weigeren of te kiezen welke cookies u accepteert, afhankelijk van de uitgever.
  Hiertoe kunt u een cookiemanager installeren om cookies toe te voegen, te verwijderen, te wijzigen, te zoeken, te beschermen en te blokkeren;
 • Uw browser zo in te stellen dat cookies per geval worden geaccepteerd of geweigerd voordat deze worden geplaatst;
 • De cookies regelmatig van uw eindapparatuur te verwijderen door middel van uw browser.

Vergeet niet alle browsers voor uw verschillende terminals (computer, tablet, smartphone) te configureren.
De configuratie voor het beheren van cookies en uw keuzes werkt in iedere browser anders. Deze configuratie wordt beschreven in het help-menu van uw browser, dat informatie geeft over de wijze waarop uw wensen ten aanzien van cookies kunnen worden gewijzigd. Bijvoorbeeld:

Door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd, zijn bepaalde functies, pagina's of delen van de website echter niet toegankelijk, waarvoor de CCR niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

Wijziging van het privacybeleid

Elke wijziging van dit privacybeleid door de CCR of wanneer dit wettelijk verplicht is, wordt op onze site gepubliceerd en zal met ingang van de publicatie van kracht zijn. De CCR nodigt u daarom uit bij elk bezoek het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van de laatste versie, die permanent beschikbaar is op onze website.
Voor alle informatie over de persoonsgegevensbescherming kunt u ook de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr

Top