Bemanning en personeel in de binnenvaart

Inleiding

De Centrale Commissie (CCR) heeft veiligheidsregels uitgewerkt voor personeel aan boord van schepen die op de Rijn varen. Deze regels hebben betrekking op de kwalificaties van het personeel, en in het bijzonder de vereiste vaardigheden voor schippers. Verder behandelen deze de samenstelling van de bemanningen. Onlangs heeft de CCR regels aangenomen inzake veiligheidspersoneel op passagiersschepen en aanvullende voorschriften inzake de kennis van bemanningsleden aan boord van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken.

Een reglement betreffende het scheepvaartpersoneel, dat bepalingen van verschillende herkomst groepeert, is in 2011 in werking getreden. De inhoud van de afzonderlijke regels blijft evenwel ongewijzigd. Het nieuwe reglement is slechts een formele wijziging met het oog op vereenvoudiging en verduidelijking.

regelingen worden aangevuld met instructies aan bevoegde autoriteiten van lidstaten.

Met als doel de toegang tot de Rijn te vergemakkelijken voert de CCR een beleid voor de erkenning van buiten de Rijnvaart afgegeven vaarbewijzen die voldoen aan gelijkwaardige kwalificaties (zie erkenning van gelijkwaardigheid van vaarbewijzen).

In dezelfde geest heeft de CCNR een erkenningsprocedure voor buiten de Rijn afgegeven dienstboekjes.

Vraagstukken inzake het personeel worden behandeld door het Comité sociale zaken, arbeidsomstandigheden en beroepsopleiding (STF) (zie organen).

De regels van het arbeidsrecht en sociaal recht die van toepassing zijn op het scheepvaartpersoneel verschillen van de regels die onder de voormelde voorschriften vallen. (Zie juridische en sociale vragen voor deze voorschriften).

Top

Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Met besluit (2010-I-8-Bijlage 1) heeft de Centrale Commissie het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) aangenomen, dat op 1 juli 2011 in werking is getreden.

In het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn zijn alle bestaande Rijnvaartvoorschriften met betrekking tot het scheepvaartpersoneel bijeengebracht. Deze waren tot dan toe in drie afzonderlijke reglementen ondergebracht, te weten:

 • het Reglement Rijnpatenten, aangenomen in juni 2007,
 • hoofdstuk 23 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn,
 • het Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen, aangenomen in december 2004.

De bovenvermelde reglementering wordt vervangen door het RSP. De inhoud van de voorschriften blijft daarbij in wezen ongewijzigd, omdat de hergroepering van de regelgeving tot doel heeft deze toegankelijker te maken

De structuur van het Reglement is als volgt:

Deel I: Algemene bepalingen voor het hele reglement
Hierin staan de begripsbepalingen en algemene regels met betrekking tot de aanname van voorschriften van tijdelijke aard of dienstinstructies.

Deel II: Voorschriften met betrekking tot bemanningen
Dit deel omvat de voorschriften met betrekking tot de bemanning (kwalificatie, rusttijd en minimumbemanning aan boord). Hierin zijn ook de aanvullende voorschriften vervat die van toepassing zijn op veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen en aanvullende voorschriften inzake de kennis van bemanningsleden aan boord van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken.

Deel III: Voorschriften met betrekking tot patenten
Dit deel bevat, ongewijzigd, het Reglement Rijnpatenten, aangenomen in juni 2007.

Daarna volgen een aantal bijlagen die in essentie modelverklaringen zijn en de lijst met documenten bevatten van niet-lidstaten die door de CCR erkend zijn als gelijkwaardig voor de scheepvaart op de Rijn. De bijlagen zijn in vier secties opgesplitst:

A: bijlagen met betrekking tot de bemanning
Hier vindt u met name het model voor het vaartijdenboek of het model van het dienstboekje. Merk op dat beide modellen enigszins gewijzigd zijn. Bijlage A5 bevat de lijst met dienstboekjes van niet-lidstaten die door de CCR erkend zijn als gelijkwaardig voor de Rijnvaart.

B: bijlagen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid
Hier vindt u het model van de medische verklaring (voorheen bijlage B2 van het Reglement Rijnpatenten).

C: bijlagen met betrekking tot het veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen
Hier vindt u de modelverklaringen voor veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen die voorheen bijlagen vormden bij het Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen. Deze modellen werden niet gewijzigd.

D: bijlagen met betrekking tot patenten
Deze rubriek bevat met name de modellen van patenten voor de Rijnvaart (groot patent en radarpatent), de modelverklaring voor het bewijs van kennis van riviergedeelten, alsmede een overzicht van de buitenlandse bevoegdheidsbewijzen die zijn erkend als gelijkwaardig aan de Rijnpatenten.

Top

Top

Organen

Het comité STF behandeld vragen met betrekking tot bemanningen en beroepsopleiding. De taken kunnen in drie grote blokken worden ingedeeld:

 1. Actualiseren van de reglementering: taken in verband met het aanpassen van regelgeving in het kader van de Rijnvaart.
 2. Activiteiten in verband met het erkennen van vaarbewijzen: taken in verband met de wens tot het openstellen van de Rijn voor de rest van Europa door de erkenning van door niet-lidstaten afgegeven vaarbewijzen en dienstboekjes. De CCR werkt in deze context nauw samen met de staten met waarnemersstatus en andere rivierencommissies. De CCR heeft in het bijzonder meerdere administratieve overeenkomsten ondertekend met de bevoegde ministeries van verkeer van de staten waarvan de vaarbewijzen erkend zijn. Deze overeenkomsten hebben als doel de modaliteiten van de toekomstige samenwerking tussen de bevoegde miniteries van deze staten en de CCR vast te leggen
 3. Activiteiten betreffende de ontwikkeling van de regelgeving met betrekking tot opleiding en kwalificatie: taken verbonden met de noodzaak om het beroep aantrekkelijker te maken en het tekort aan personeel te bestrijden. In deze context werkt de CCR niet alleen samen met de staten met waarnemersstatus en andere rivierencommissies, maar ook met andere internationale instellingen en organisaties, zoals Edinna. De belangrijkste thema's die het comité dienaangaande momenteel behandelen, zijn de invoering van de digitale tachograaff, het rationaliseren van de verwerving van specifieke vaarwegkennis en een verruimde inzet van de navigatiesimulator voor de opleiding van binnenschippers.

Voorzitterschap van het Comité: Mevr. VAN DER SMAN, Plv. Commissaris van Nederland
Secretariaat : dhr. RUSCHE

Kalender vergaderingen

Programma 102 kB 102 kB 97 kB

Top

Erkenning van gelijkwaardigheid van buiten de Rijn afgegeven vaarbewijzen

Door de goedkeuring van Aanvullend Protocol nr. 7 op 27 november 2002 is de Akte van Mannheim gewijzigd om het mogelijk te maken vaarbewijzen te erkennen die buiten het Rijnstroomgebied zijn afgegeven. Door deze erkenning krijgen de houders van vaarbewijzen of radarbevoegdheidsbewijzen het recht om op de Rijn te varen. Beoogd wordt de verplichtingen van het bedrijfsleven te vereenvoudigen en op die manier bij te dragen aan de totstandkoming van een grote Europese binnenvaartmarkt.

De eerste besluiten voor de erkenning van buiten de Rijnoeverstaten afgegeven vaarbewijzen werden in 2008 door de CCR aangenomen. Sindsdien heeft de CCR de nationale vaarbewijzen van zeven Europese landen die geen lidstaat van de CCR zijn en vier nationale vaarbewijzen van CCR-lidstaten erkend. In de onderstaande tabellen, die regelmatig geactualiseerd worden, zijn de erkende vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbewijzen vermeld.

Bovendien zijn er tussen de CCR en de betrokken landen die geen lidstaat van de CCR zijn, administratieve regelingen getroffen om het principe en de modaliteiten voor de samenwerking tussen de CCR en de nationale instanties van deze landen te bepalen. De wederzijdse erkenning dient namelijk vergezeld te gaan van mechanismen voor de administratieve samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de staten waarvan de vaarbewijzen zijn erkend, in het bijzonder om de gelijkwaardigheid van de betreffende bewijzen ook in de toekomst te waarborgen, gemeenschappelijke werkwijzen te ontwikkelen en betrouwbare systemen voor de uitwisseling van informatie tot stand te brengen. De administratieve regeling voorziet derhalve in de organisatie van gezamenlijke vergaderingen en legt tevens procedures vast voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende bevoegde instanties.

Als geldig erkende nationale vaarbevoegdheidsbewijzen voor de Rijnvaart, met eventuele aanvullende voorwaarden

De CCR heeft een aantal nationale vaarbewijzen als gelijkwaardig erkend aan het grote Rijnpatent. Soms worden aanvullende voorwaarden gesteld om de geldigheid van deze documenten op de Rijn te garanderen. Deze aanvullende voorwaarden betreffen voornamelijk de vereiste kennis van riviergedeelten op de Rijn en de vernieuwing van het bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid, die door aanvullende documenten worden aangetoond en samen met het nationale vaarbewijs overgelegd moeten worden.

Land Naam van het gelijkwaardig erkende bewijs Model Aanvullende voorwaarden
D Schifferpatent A

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit vaarbewijs op het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 bij het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd.
Schifferpatent B
NL Groot vaarbewijs A
voor de binnenvaart

met ingang van 12.10.2016

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit vaarbewijs op het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 bij het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet ten minste 21 jaar oud zijn,
Groot vaarbewijs B
voor de binnenvaart
Groot vaarbewijs A
voor de binnenvaart

tot en met 11.10.2016

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit vaarbewijs op het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 bij het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet ten minste 21 jaar oud zijn,
Groot vaarbewijs B
voor de binnenvaart
Groot vaarbewijs I

voorzijde

achterzijde I

achterzijde II

 • voor de geldigheid van dit vaarbewijs op het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 bij het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet ten minste 21 jaar oud zijn
 • de houder is slechts tot het bereiken van de leeftijd van 50 jaar gerechtigd op de Rijn te varen.
Groot vaarbewijs II
B Vaarbewijs A/B

met ingang van 1.6.2019

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit vaarbewijs op het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 bij het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet ten minste 21 jaar oud zijn,
 • de houder moet vanaf het bereiken van de leeftijd van 50. jaar een bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid conform bijlage B3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn voorleggen, dat volgens de door de Rijnvaartreglementering voorgeschreven modaliteiten moet worden verlengd.

met ingang van 1.1.2018

voorzijde

achterzijde

tot en met 31.12.2017

voorzijde

achterzijde

Certificat de conduite A/B

met ingang van 1.1.2018

voorzijde

achterzijde

tot en met 31.12.2017

voorzijde

achterzijde

CH Hochrheinpatent

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit Oostenrijkse vaarbewijs op het riviergedeelte tussen de sluizen van Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
RO Vaarbewijs A

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit vaarbewijs op het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 bij het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet ten minste 21 jaar oud zijn
 • de houder moet vanaf het bereiken van de leeftijd van 50. jaar een bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid conform bijlage B3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn overleggen, dat volgens de door de Rijnvaartreglementering voorgeschreven modaliteiten moet worden verlengd
Vaarbewijs B

voorzijde

achterzijde

CZ Vaarbewijs van kapitein klasse I (B)
(geldig tot 31.12.2017)

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit vaarbewijs op het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 bij het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet vanaf het bereiken van de leeftijd van 50. jaar een bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid conform bijlage B3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn overleggen, dat volgens de door de Rijnvaartreglementering voorgeschreven modaliteiten moet worden verlengd.
Vaarbewijs categorie B
(van kracht vanaf 15.03.2015)

voorzijde

achterzijde

HU Vaarbewijs klasse A

met ingang van 1.4.2021

voorzijde

achterzijde

 • doit être assorti d’une attestation de connaissances de secteur conforme au modèle figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin pour être valable sur la section comprise entre les écluses d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 857,40),
 • le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter une attestation relative à son aptitude physique et psychique conforme à l’annexe B3 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les modalités prévues par ladite réglementation.

tot en met 31.3.2021

voorzijde

achterzijde

Vaarbewijs klasse B

met ingang van 1.4.2021

voorzijde

achterzijde

tot en met 31.3.2021

voorzijde

achterzijde

PL Vaarbewijs type A

voorzijde

achterzijde

 • op het riviergedeelte tussen de sluizen van Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet vanaf het bereiken van de leeftijd van 50 jaar een bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid conform bijlage B3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn overleggen, dat volgens de door dat Reglement voorgeschreven modaliteiten moet worden verlengd.
Vaarbewijs type B

voorzijde

achterzijde

SK Vaarbewijs van kapitein klasse A

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit Slowaakse vaarbewijs op het riviergedeelte tussen de sluizen van Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet vanaf het bereiken van de leeftijd van 50 jaar een bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid conform bijlage B3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn voorleggen, dat volgens de door dat Reglement voorgeschreven modaliteiten moet worden verlengd.
Vaarbewijs van kapitein klasse I (B)

voorzijde

achterzijde

AT Kapiteinspatent A

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit Oostenrijkse vaarbewijs op het riviergedeelte tussen de sluizen van Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet vanaf het bereiken van de leeftijd van 50 jaar een bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid conform bijlage B3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn voorleggen, dat volgens de door dat Reglement voorgeschreven modaliteiten moet worden verlengd.
Kapiteinspatent B

voorzijde

achterzijde

BG Binnenvaartpatent

voorzijde

achterzijde

 • voor de geldigheid van dit Oostenrijkse vaarbewijs op het riviergedeelte tussen de sluizen van Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) moet tevens een bewijs voor riviergedeelten overeenkomstig het in bijlage D3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde model worden overgelegd,
 • de houder moet vanaf het bereiken van de leeftijd van 50 jaar een bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid conform bijlage B3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn voorleggen, dat volgens de door dat Reglement voorgeschreven modaliteiten moet worden verlengd.

Top

Als geldig erkende nationale bewijzen van bekwaamheid voor de radarvaart voor de Rijnvaart, met eventuele aanvullende voorwaarden

De CCR heeft een aantal nationale bewijzen van bekwaamheid voor de radarvaart als gelijkwaardig aan het grote Rijnpatent erkend.

Land Naam van het gelijkwaardig erkende bewijs Model Aanvullende voorwaarden
RO Radarbevoegdheidsbewijs voor de binnenvaart

Voorzijde

Achterzijde

 
CZ Radarbevoegdheidsbewijs voor de binnenvaart

Voorzijde

Achterzijde

Model (geldig tot 31.12.2017)

Vorderseite

Rückseite

Model (van kracht vanaf 15.3.2015)
HU Radarbevoegdheidsbewijs voor de binnenvaart

Voorzijde

Achterzijde

 
SK Radarbevoegdheidsbewijs

Voorzijde

Achterzijde

 
AT Aantekening « Radar » ingeschreven op het kapiteinspatent

voorzijde

achterzijde

 

Top

Gelijkwaardigheidserkenning voor de dienstboekjes

Met het dienstboekje kan de houder zijn lichamelijke en geestelijke geschiktheid, vaarervaring en bekwaamheid aantonen.

Het dienstboekje voor de Rijnvaart wordt door de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat van de CCR afgegeven. Tot 1 juli 2011 moest iedere schipper in het bezit zijn van een dienstboekje voor de Rijn om op de Rijn te kunnen werken.

De Tsjechische Republiek, Polen en talrijke Donaulanden geven echter dienstboekjes af waarvan het formaat met het dienstboekje voor de Rijnvaart overeenkomt. Het is dus nuttig gebleken de geldigheid van deze andere dienstboekjes ook voor de Rijnvaart te erkennen.

Op 8 december 2010 is in Straatsburg tussen de CCR en de bevoegde ministeries van zeven Midden-Europese landen (Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechische Republiek) een multilaterale administratieve overeenstemming afgesloten, waarbij de ondertekenaars zijn overeengekomen de door hun bevoegde autoriteiten afgegeven dienstboekjes wederzijds te erkennen. Deze Overeenstemming is op 1 juli 2011 voor de Rijn en het grondgebied van alle zeven staten in werking getreden.

Alle volgens de Overeenstemming erkende dienstboekjes hebben een gelijksoortig formaat.

 • De dienstboekjes hebben een speciale rubriek voor de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de houder, die door de afgevende autoriteit moet worden ingevuld maar waarvan de vermeldingen op alle vaarwegen onder de Overeenstemming als geldig worden erkend.
 • De dienstboekjes hebben ook een speciale rubriek voor de afgelegde reizen. Deze rubriek wordt door de schipper bijgehouden en moet elk jaar voor aftekening aan een bevoegde autoriteit worden voorgelegd. De Administratieve Overeenstemming voorziet dat elke bevoegde autoriteit, of deze nu onder een Rijnstaat of onder een van de ondertekenende staten van de Overeenstemming valt, haar stempel kan aanbrengen om de informatie over de afgelegde reizen te bekrachtigen. Door deze procedure wordt het aantal jaren waarin de houder vaarervaring heeft opgedaan officieel vastgesteld en kan de houder op een zekere bekwaamheid aanspraak maken.
 • In de laatste plaats bevatten de dienstboekjes een speciale rubriek voor de bekwaamheden van de houder. Alle dienstboekjes die wederzijds worden erkend bevatten een bladzijde die is voorbehouden aan de inschrijving van de bekwaamheden die volgens de Rijnregelgeving zijn verkregen. Deze bladzijde kan vooralsnog alleen door een bevoegde Rijnautoriteit worden ingevuld en de hier vermelde bekwaamheid is de enige die op de Rijn geldig is. Voor de inschrijving van de bekwaamheid volgens de Rijnregelgeving houdt de bevoegde Rijnautoriteit met name rekening met het aantal jaren ervaring van de houder, zoals blijkt uit de eerder beschreven rubriek in zijn dienstboekje.

Sinds 1 juli 2011 hoeft dan ook geen nieuw dienstboekje te worden verkregen zodra van land wordt veranderd. Het oorspronkelijke dienstboekje blijft in de hele zone van de Overeenstemming geldig, inclusief alle ingeschreven aantekeningen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid en de opgedane vaarervaring.

Het toepassingsbereik van de Overeenstemming zal waarschijnlijk binnenkort door een beslissing van de Moezelcommissie tot de Moezel worden uitgebreid.

Deze maatregel zou een aanzienlijke vermindering van de administratieve procedures voor het Europese scheepvaartpersoneel inhouden en de toegang tot het hele Europese vaarwegennet vergemakkelijken. In dit opzicht vormt de ondertekening van de Overeenstemming een belangrijke stap voor de harmonisatie van de in Europa vereiste documenten voor de binnenvaart.

In het kader van de Overeenstemming is een secretariaat ingesteld, dat door het secretariaat van de CCR wordt waargenomen. Het zal de vereiste logistieke ondersteuning bieden voor de organisatie van gemeenschappelijke vergaderingen, de uitwisseling tussen de administraties bij de Overeenstemming vergemakkelijken, deze internet pagina bijhouden en elke andere taak verrichten die voor de goede toepassing van de Overeenstemming nodig is.

Top

Documenten

 • Administratieve Overeenstemming 224 kB 223 kB 223 kB 212 kB
 • Dienstboekje voor de Rijnvaart 10659 kB
 • Lijst van de bevoegde autoriteiten 56 kB 53 kB 56 kB 54 kB
 • Notificatie van de inwerkingtreding 50 kB 17 kB 50 kB 49 kB
  • Inwerkingtreding in de Tsjechische Republiek 43 kB
  • Inwerkingtreding in Hongarije 48 kB 48 kB 48 kB 47 kB
 • Model van de erkende dienstboekjes
  • Oostenrijks dienstboekje 4558 kB
  • Bulgaars dienstboekje 255 kB
  • Hongaars dienstboekje 57361 kB
  • Pools dienstboekje 7816 kB
  • Roemeens dienstboekje 190 kB
  • Slowaaks dienstboekje 3438 kB
  • Tsjechisch dienstboekje 13465 kB
Top

Lijst van examencommissies

 • Lijst van examencommissies voor het Rijnpatent 23 kB
Top

Conferentie van de Patentexamencommissies

Conferentie van de Patentexamencommissies van de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart op 10 november 2011 te Berlijn

Top