Conceptionele uitgangspunten en standaardisering van RIS

Richtlijnen en aanbevelingen voor RIS

De betrokken bestuurslichamen en bedrijven zagen zich bij de ontwikkeling en implementatie tegenover de uitdaging geplaatst om de verschillende modules van RIS in een gesloten architectuur onder te brengen die een bepaalde mate van consistentie en synergie biedt. Teneinde dit te bereiken, werden in het kader van PIANC omvangrijke internationale Guidelines and Recommendations for River Information Services uitgewerkt. Deze beschrijven de beginselen en algemene eisen voor de planning, implementatie en het operationele gebruik van River Information Services en aanverwante systemen. Deze omvatten in het bijzonder de betreffende begripsbepalingen en definities voor RIS. De CCR heeft in 2002 de Richtlijnen en aanbevelingen voor binnenvaartinformatiediensten (RIS-richtlijnen) aanvaard en in 2004 geactualiseerd. Deze richtlijnen en aanbevelingen zijn eveneens in Verordening (EG) nr. 414/2007 van de Europese Commissie 1374 kB 1344 kB 1356 kB 1273 kB opgenomen. (De RIS-richtlijnen zijn onlangs in het kader van PIANC herzien. Daardoor zou ook een aanpassing van de inhoud van deze website vereist kunnen zijn.)

Top

RIS-diensten

Een RIS-dienst levert en gebruikt gegevens. Hij ondersteunt de gebruikers van RIS, zodat zij beter kunnen presteren. Diensten zijn een middel voor de gebruikers van RIS om de door RIS ondersteunde doelen te bereiken. In de richtlijnen en aanbevelingen voor River Information Services van PIANC zijn de volgende RIS-diensten gedefinieerd:

 1. vaarweginformatie (FIS)
 2. verkeersinformatie (TIS)
  • (a) tactische Verkeersinformatie (TTI);
  • (b) strategische verkeersinformatie (STI) (Scheepsmeldingen);
 3. verkeersbegeleiding (TM);
  • (a) lokale verkeersbegeleiding (verkeersbegeleiding - VTS);
  • (b) beheer van sluizen en bruggen (LBM);
  • (c) verkeersplanning (TP);
 4. calamiteitenbestrijding (CAS);
 5. vervoerslogistiek (ITL);
  • (a) reisplanning;
  • (b) transportmanagement;
  • (c) intermodaal haven- en terminalbeheer;
  • (d) vracht- en vlootbeheer;
 6. informatie over uitvoering van wetgeving (ILE);
 7. statistische gegevens (ST);
 8. kosten voor gebruik van vaarweginfrastructuur en havengelden (CHD).
Top

VTS-richtlijnen voor de binnenvaart

VTS voor de binnenvaart of verkeersbegeleiding (Vessel Traffic Services) zijn diensten die door een bevoegde autoriteit worden uitgevoerd en zijn bedoeld om de veiligheid en efficiency van het scheepvaartverkeer te verhogen en het milieu te beschermen. De diensten moeten in wisselwerking kunnen staan met het verkeer en kunnen reageren op de verkeerssituaties die zich in het VTS-gebied ontwikkelen.

De VTS voor de Rijn omvatten informatiediensten en andere diensten, zoals een navigatieadviesdienst of een verkeersorganisatiedienst. De CCR heeft VTS-richtlijnen aangenomen die de autoriteiten in acht dienen te nemen bij de planning, implementatie en exploitatie van de verkeersbegeleidingsdiensten voor de Rijn.

Top

RIS-standaarden

De CCR heeft de RIS-richtlijnen aangevuld met gedetailleerde standaarden. De internationale standaardisering van RIS-diensten en technologieën is noodzakelijk, omdat

 • binnenvaart niet ophoudt bij landsgrenzen;
 • de verschillende RIS-systemen alleen volledig tot hun recht komen, wanneer deze worden geharmoniseerd;
 • fabrikanten van uitrustingen alleen hard- en software voor RIS maken, wanneer daarvoor algemeen geldende normen bestaan.

Bovendien vereenvoudigt de standaardisering de invoering van nieuwe IT-ontwikkelingen van andere verkeersdragers in de binnenvaart en maakt deze met name de integratie van de verschillende verkeersdragers mogelijk (multimodaal vervoer via weg, spoor en waterweg).

De CCR en gedeeltelijk ook andere internationale organisaties die zich wijden aan de bevordering van de binnenvaart, zoals de Donaucommissie en UN ECE, hebben de volgende RIS-standaarden goedgekeurd:

De standaarden worden niet door de internationale organisaties zelf, maar door internationale groepen van deskundigen uitgewerkt en verder ontwikkeld. De groepen van deskundigen ondersteunen ook de implementatie van de standaarden, bijvoorbeeld door het uitwerken van leidraden. De CCR heeft haar efficiënte besluitvormingsstructuren ingezet om de door de RIS-groepen van deskundigen voorgestelde standaarden zo spoedig mogelijk een internationale legitimatie en de ontwikkelaars en gebruikers de benodigde plannings- en investeringszekerheid te bieden. Ze levert daardoor eveneens een bijdrage aan een versnelde invoering van RIS op andere waterwegen dan de Rijn.

Top