Zwitsers voorzitterschap en nieuwe thematische oriëntaties voor de CCR vanaf 2016

12.01.2016

In 2016 beginnen de twee jaar van het Zwitserse voorzitterschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Vanaf 1 januari wordt het voorzitterschap bekleed doorde heer Reto Dürler, Directeur van het Swiss Maritime Navigation Office van het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Zwitserse Bondsstaat, hoofd van de Zwitserse delegatie bij de CCR.Hij zal het voorzitterschap bij de CCR bekleden tot 31 december 2017. Tijdens deze periode zal het plaatsvervangend voorzitterschap van de CCR en de functie van vicevoorzitter worden bekleed door de heer Achim Wehrmann - Directeur van de onderafdeling scheepvaart (WS2) - van het Duitse Bondsministerie van Transport en digitale Infrastructuur, hoofd van de Duitse delegatie bij de CCR.

Tijdens de laatste plenaire zitting van de CCR in december 2015 heeft het nieuwe voorzitterschap de oriëntaties voor de komende twee jaar gepresenteerd. Daarbij staan vijf thema’s centraal :

Voortzetting van de samenwerking met de Europese Commissie

De CCR is in juni 2015 overgegaan tot de officiële instelling van CESNI (Comité Européen pour les Standards dans la Navigation Intérieure), het nieuwe comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart. De constituerende vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en het comité is met zijn werkzaamheden begonnen. Deze nieuwe dynamiek zal er zeker toe bijdragen de samenwerking tussen de CCR en de EG nog verder te versterken, terwijl er tegelijkertijd oog zal zijn voor de belangen van beide organisaties. Afgezien hiervan zal het voorzitterschap het secretariaat van de CCR bijstaan om de organisatorische structuur aan te passen aan de nieuwe samenwerkingsvormen.

Tussenbalans van de Visie 2018

In het kader van de uitvoering van de Visie 2018 zal de CCR in overleg met haar comités en de erkende organisaties in de loop van 2016 een tussentijds verslag opstellen om de op dit gebied geboekte vooruitgang en de toekomstige uitdagingen in de binnenvaart in kaart te brengen. Het Zwitserse voorzitterschap wil in dit verband met name de nadruk leggen op de ecologische dimensie van de duurzame ontwikkeling en een uniforme toepassing van arbeids- en sociale normen.

Bevordering van innovatieve oplossingen voor de opstelling en implementatie van op de praktijk gerichte CCR-standaarden

Een breed draagvlak voor de CCR-standaarden en de naleving van de voorschriften komen op de eerste plaats de veiligheid in de scheepvaart ten goede. De tenuitvoerlegging van de standaarden is echter niet een taak waar de CCR zelf rechtstreeks voor verantwoordelijk is. Het voorzitterschap wil evenwel de acceptatie verhogen door de regelgeving aan te nemen door middel van transparante en heldere procedures waar de raadpleging van belanghebbende partijen een essentieel onderdeel van vormt.

Bevordering van het gebruik van nieuwe RIS-applicaties

Sinds 1 december 2014 moeten de schepen op de Rijn systematisch zijn uitgerust met AIS-transponders en visualiseringssystemen. Deze maatregelen bieden nieuwe mogelijkheden en de CCR zal daarom op de voet volgen welke applicaties de Europese RIS-expert groups ontwikkelen, zodat deze op een gegeven moment eventueel ook op de Rijn kunnen worden toegepast. Het partnerschap tussen de CCR en de EU op dit vlak, dat in het verleden al zijn sporen verdiend heeft, zal daarom in de komende twee jaar worden voortgezet.

Identificatie van mogelijkheden om knelpunten voor de scheepvaart op de Midden- en Bovenrijn weg te nemen

Ter versterking van de status van de Rijn als belangrijkste waterweg in Europa wil het voorzitterschap onderzoeken, welke knelpunten er eventueel nog zijn die een optimaal gebruik van de Midden- en Bovenrijn door de binnenvaart in de weg staan. Tegen de achtergrond van de activiteiten van de EU ter verbetering van de vervoerscorridors, is het Zwitserse voorzitterschap van plan documenten op dit vlak bijeen te brengen. Het is de bedoeling in overleg met diverse partijen maatregelen aan de CCR voor te stellen, om deze knelpunten weg te werken.

De verschillende oriëntaties zullen geconcretiseerd worden in de werkprogramma’s van de verschillende comités van de CCR en in de activiteiten die het secretariaat in de komende twee jaar zal ontplooien.178 kB 179 kB 176 kB 177 kB