De CCR ontplooit initiatieven voor het gebruik van een vaarsimulator bij praktische bekwaamheidsexamens – Aanname van een stappenplan

27.03.2014

Het Comité Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Beroepsopleiding (STF) van de CCR heeft tijdens de laatste vergadering van 20 maart jl. besloten werkzaamheden te starten om het gebruik van een vaarsimulator voor het afnemen van examens toe te laten, met name voor facultatieve praktijkexamens.

Voor het verkrijgen van een Rijnpatent zijn zowel theoretische kennis als praktische ervaring absolute voorwaarden. Overeenkomstig de beginselen van de Akte van Mannheim is de praktische ervaring van een schipper uiterst belangrijk, zowel voor een hoog bekwaamheidsniveau als voor het waarborgen van de veiligheid op de Rijn.

De vereiste praktische ervaring kan momenteel uitsluitend worden aangetoond met ten minste vier jaren vaartijd, aangetekend in het dienstboekje van varend personeel.

Het Comité STF heeft nu een stappenplan aangenomen om het gebruik van simulatoren verder uit te werken. Daarbij is en wordt een beroep gedaan op erkende deskundigen, met name uit het netwerk van EDINNA (Education in Inland Navigation).

Met het starten van de werkzaamheden opent het Comité STF de weg naar validering van praktijkervaring door middel van een test met een vaarsimulator. Met deze zeer geavanceerde instrumenten kunnen de kandidaten immers in zo realistisch mogelijke situaties worden geplaatst, en in de gelegenheid worden gesteld hun ervaring en vaardigheid te tonen.

Deze tweede weg voor het valideren van door ervaring verkregen vaardigheden zou kunnen leiden tot een vermindering van de huidige door het RSP (Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel) voorgeschreven vaartijd voor het verkrijgen van het Rijnpatent en aldus een nieuwe, snellere toegangsweg tot het beroep mogelijk maken, in het bijzonder voor degenen die geïnteresseerd zijn in omscholing.

Met het aannemen van dit concrete stappenplan laat de CCR duidelijk blijken dat gehoor wordt gegeven aan de groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel voor de binnenvaart op middellange en lange termijn. Deze actie ligt in de lijn van de implementatie van de in december 2013 gelanceerde ‘Visie 2018’ van de CCR. Voor verdere informatie over ‘Visie 2018’, zie www.vision-2018.org.