Nieuw voorzitterschap en thematische oriëntaties voor de CCR met ingang van 2014

13.01.2014

In 2014 is het Nederlandse voorzitterschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) begonnen, met de infunctietreding van mw. Brigit Gijsbers, Directeur Maritieme Zaken bij het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu, per 1 januari van dit jaar.

De oriëntaties van het nieuwe voorzitterschap zijn tijdens de laatste plenaire vergadering van december 2013 gepresenteerd en krijgen rond zeven thema’s gestalte.

 • Samenwerking met de Europese Commissie

  In het verlengde van de significante vooruitgang die onder het Franse voorzitterschap is geboekt, waaronder met name de ondertekening van een administratieve overeenstemming op 22 mei 2013, wenst de Nederlandse delegatie de doelstellingen van dit akkoord nadere invulling te geven. Deze initiatieven moeten uitmonden in de instelling van een evenwichtige structuur, waarbinnen normen worden uitgewerkt voor de hele Europese binnenvaart.

 • Modernisering van de regelgeving voor de bemanningen

  In eerste instantie moet het kwalificatiesysteem voor het binnenvaartpersoneel worden gemoderniseerd om de attractiviteit van de binnenvaartberoepen veilig te stellen. Een andere doelstelling bestaat uit de modernisering en de flexibilisering van de regels met betrekking tot de samenstelling van de bemanningen, de vaar- en rusttijden alsmede de instrumenten die in dit kader voorzien moeten worden.

 • Uniformering van de standaard voor de technische regelgeving

  In het kader van de samenwerking tussen de CCR en de Europese Unie moet een uniforme technische standaard worden vastgesteld op basis van het ROSR en van bijlage II van Richtlijn 2006/87/EG. Deze standaard zal vervolgens het enige instrument vormen op basis waarvan de schepen worden gecertificeerd.

 • Greening van de binnenvaart

  De vaststelling van een globaal kader voor het gebruik van LNG als brandstof voor de binnenschepen heeft de hoogste prioriteit voor de CCR. Ook het gebruik van andere alternatieve brandstoffen, zoals waterstofgas, zal versterkte aandacht van het nieuwe voorzitterschap krijgen.

 • Beteugeling van de crisis binnen de binnenvaart

  De uitbreiding van de marktobservatie voor de binnenvaart door de CCR zal in de toekomst een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de preventie van situaties met een overcapaciteit. Nederland streeft tevens een duurzame oplossing na voor de problemen die verband houden met de afloop van de overgangstermijnen in het ROSR.

 • Acceptatie van de regelgeving van de CCR

  In de laatste plaats meent de Nederlandse delegatie dat de efficiëntie van de regelgeving van de CCR voornamelijk afhangt van de goede acceptatie hiervan door de stakeholders. Om deze reden moet niet alleen de instelling van elke nieuwe regeling, maar ook de vorm waarin deze gestalte krijgt, goed gemotiveerd en gedocumenteerd worden.

Deze oriëntaties zullen concreet in de werkprogramma’s van de verschillende comités van de CCR en in de initiatieven van haar secretariaat worden teruggevonden.