Documenten om te downloaden

Vermindering van het brandstofverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen in de Rijnvaart

Ter gelegenheid van haar najaarszitting 2012 heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een strategie voor het verminderen van het brandstofverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen van de Rijnvaart aangenomen. Voorafgaand aan dit besluit hebben de door het Comité Reglement van Onderzoek en het secretariaat uitgevoerde werkzaamheden, inclusief een workshop, twee jaar lang geduurd. Het uitgebreide basisverslag is één van de resultaten daarvan.

Strategie

De strategie van de CCR voor het verminderen van het brandstofverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen van de Rijnvaart dient voor het plannen van de toekomstige werkzaamheden van de CCR en voor het afstemmen daarvan met de in de Europese binnenvaart werkzame internationale organisaties en beroepsverenigingen. Hiertoe is in het voorjaar 2013 een rondetafel gepland.

 • Strategie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart voor het verminderen van het brandstofverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen van de Rijnvaart 59 kB 61 kB 60 kB 73 kB
Top

Basisverslag van de CCR

De strategie van de CCR en haar verdere werkzaamheden op dat gebied zijn gebaseerd op het volgende CCR-verslag.

 • Mogelijkheden om het brandstofverbruik en de broeikasgasemissies in de binnenvaart te reduceren
  • Verslag 1201 kB 998 kB 1186 kB 998 kB
  • Samenvatting 110 kB 102 kB 90 kB 90 kB

In dit verslag worden in eerste instantie

 • de doelstelling ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart,
 • de “carbon footprint” van de binnenvaart,
 • fundamentele strategieën van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van het verkeer en
 • randvoorwaarden met betrekking tot de mogelijkheden om het brandstofverbruik en de CO2-emissies in de binnenvaart te verminderen geanalyseerd.

Vervolgens beschrijft het verslag

 • maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart, zowel van scheepstechnische als van operationele aard,
 • alternatieve brandstoffen en energiedragers voor de binnenvaart,
 • ondersteunende maatregelen ter vermindering van het brandstofverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen en
 • bijkomende pluspunten van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Tot slot gaat het verslag op de kosten van de vermindering van het verbruik van brandstoffen en van de uitstoot van broeikasgassen en ook op de geïdentificeerde hindernissen in, en stelt verdere werkzaamheden voor.

In het verslag worden voorts scenario’s voor de ontwikkeling van broeikasgasemissies in de binnenvaart uiteengezet met de volgende conclusies:

 • Een brede toepassing van de momenteel al her en der aangewende technische en bedrijfsmatige energiebesparingsmaatregelen en een verdere toename van de gemiddelde scheepsgrootte bieden de mogelijkheid om de absolute hoeveelheid van de bedrijfsemissies van broeikasgassen in de binnenvaart ook bij een continue toename van het goederenvervoer op een vrijwel constant niveau te houden.
 • Een duidelijke reductie van de absolute hoeveelheid bedrijfsmatige broeikasgasemissie in de binnenvaart bij een gelijktijdige toename van het goederenvervoer zal mogelijk zijn, wanneer op grote schaal naast LNG ook biobrandstoffen of alternatieve energiedragers worden ingezet.
Top

Workshop van 12.04.2011 – CO2-emissies van de binnenvaart

De CCR heeft op 12 april 2011 in Straatsburg een workshop gehouden over de CO2-emissies van de binnenvaart. De discussies hebben vooral de volgende vragen betroffen: “Hoe kunnen de CO2-emissies worden gemeten en teruggebracht?”

Top