Organisatie

Lidstaten

De Centrale Commissie telt vijf lidstaten : Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Het aantal leden was in het verleden niet constant. Zo waren vroeger de verschillende Duitse deelstaten rechtstreeks vertegenwoordigd. Kort na de Eerste Wereldoorlog heeft de Duitse federale staat de plaats van de deelstaten ingenomen en als gevolg van het Verdrag van Versailles traden de geallieerde mogendheden België, Italië, en het Verenigd Koninkrijk toe, alsmede Zwitserland. Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben afgezien van deelname in respectievelijk 1935 en 1993. De Verenigde Staten maakten na de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Centrale Commissie en hebben zich in 1961 teruggetrokken.

Voor de toetreding van nieuwe leden is een aanvullend protocol vereist.

Top

Plenaire vergadering

De plenaire vergadering komt tweemaal per jaar bijeen, in het voorjaar (eind mei) en in het najaar (eind november) en bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Elke staat heeft het recht, vier vaste commissarissen en twee plaatsvervangende commissarissen te benoemen. De delegaties kunnen door een delegatiesecretaris en nationale deskundigen worden bijgestaan.

De plenaire vergadering is het besluitvormend orgaan van de Commissie. De besluiten van de Centrale Commissie worden door de plenaire vergadering aangenomen. Elke lidstaat beschikt over één stem. De besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen. Het voorzitterschap wordt per toerbeurt waargenomen door een vertegenwoordiger van de lidstaten voor een periode van twee jaar (artikel 43 tot 44ter van de Akte van Mannheim en artikel 5 tot 16 van het Intern Reglement).

In bepaalde gevallen heeft de plenaire vergadering de besluitvormende bevoegdheid over vraagstukken van secundair belang aan de comités overgedragen.

De waarnemersstaten en de internationale organisaties met waarnemersstatus worden uitgenodigd om de plenaire vergaderingen bij te wonen.

De besluiten van de Centrale Commissie vindt u hier.

Top

Comités en werkgroepen

De besluiten van de plenaire vergadering worden door de comités en de werkgroepen voorbereid (artikel 17 tot 25 van het Intern Reglement). Binnen de Centrale Commissie zijn zij als het ware de spil waar alles om draait. Er bestaan twaalf comités:

 • het Comité voor de Begroting,
 • het Administratief Subcomité,
 • het Voorbereidend Comité,
 • het Economisch Comité,
 • het Comité Binnenvaartrecht,
 • het Comité Politiereglement,
 • het Comité Reglement van Onderzoek,
 • het Comité Gevaarlijke Stoffen,
 • het Comité Infrastructuur en Milieu,
 • het Comité Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Beroepsopleiding,

en twaalf werkgroepen:

 • de Werkgroep Politiereglement,
 • de Werkgroep Reglement van Onderzoek,
 • de Werkgroep RIS,
 • de Werkgroep infrastructuur en milieu,
 • de stuurgroep « International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals” (ISGINTT), de “working group” van de ISGINTT (ISGINTTwg),
 • de Werkgroep “Binnenvaart en Voorzorgsmaatregelen tegen terroristische Acties”,

De comités bestaan in principe uit ten minste één commissaris of plaatsvervangend commissaris per lidstaat en de door hen benoemde deskundigen. In de regel komen zij tweemaal per jaar bijeen (soms ook vaker). De werkzaamheden van de comités worden in bepaalde gevallen door de werkgroepen voorbereid. De werkgroepen zijn samengesteld in functie van de hun toevertrouwde taken. Hiervoor kunnen zij ook een beroep doen op externe deskundigen.

De waarnemersstaten wordt de gelegenheid geboden, actief aan de werkzaamheden van de comités en werkgroepen deel te nemen. Erkende non-gouvernementele organisaties kunnen door de comités worden gehoord of aan de werkgroepen deelnemen.

De werkzaamheden van de comités en de werkgroepen worden door het secretariaat en de delegaties voorbereid. Het secretariaat bereidt de ontwerpagenda’s voor, stelt de vergaderverslagen op en voert de door de comités getroffen besluiten uit.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de nationale delegaties, de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de deskundigen en het secretariaat, waar alle betrokken partijen een inbreng in kunnen hebben, kan het merendeel van de door de comités en werkgroepen uitgewerkte voorstellen in een klimaat van consensus worden behandeld. Dit streven naar een consensus maakt een doeltreffende besluitvorming mogelijk, ondanks het feit dat in de plenaire vergadering normaliter alle besluiten met eenparigheid van stemmen worden aangenomen.

Top

Vergaderingen en werkprogramma’s

Meeting room

In de regel vinden de vergaderingen in Straatsburg plaats, maar ze kunnen ook elders worden gehouden. In totaal worden er in het kader van de CCR jaarlijks ongeveer honderd verschillende vergaderingen georganiseerd. De comités en werkgroepen verrichten hun werkzaamheden op basis van werkprogramma’s, die telkens voor een periode van twee jaar door de Centrale Commissie worden vastgesteld. Binnen deze programma’s worden aan de geplande werkzaamheden prioriteiten toegekend. 335 kB 294 kB 360 kB

De werkzaamheden in de Centrale Commissie worden verricht in drie werktalen.

De CCR beschikt over een intern reglement, waarin de werkwijze van de Commissie en van haar organen zijn vastgelegd. Het Intern Reglement heeft de status van een besluit.

Top