Wordingsgeschiedenis

Huidige taken van de CCR

Besluit 2001-I-3 34 kB 36 kB 32 kB

Inleiding

De rechtsgrondslag voor het werk van de CCR wordt gevormd door de herziene Rijnscheepvaartakte. Meer dan honderd jaar lang konden door middel van interpretatie en tenuitvoerlegging van deze akte grondbeginselen worden vastgelegd voor het scheepvaartregime op de Rijn. Het vastleggen van doelstellingen voor de Centrale Commissie houdt in dat ook in de toekomst de continuïteit en actualisering van de regelgeving uitgaande van deze grondbeginselen worden gehandhaafd.

Grondbeginselen:

 • De vrijheid van de scheepvaart

  Dit principe behelst dat bestaande of toekomstige belemmeringen van de scheepvaart vermeden of op zijn minst zoveel mogelijk beperkt worden, zoals bijvoorbeeld:

  • natuurlijke belemmeringen ten gevolge van de toestand of de beschikbaarheid van de waterweg en de daarbijbehorende bouwkundige voorzieningen;
  • administratieve, fiscale, douanerechtelijke of economische belemmeringen, die met name een gevolg kunnen zijn van een ongeoorloofde heffing van rechten op grond van het feit dat het gaat om scheepvaart;
  • juridische of reglementaire hindernissen die leiden tot beperkingen in het gebruik van de waterweg en indruisen tegen de herziene Rijnscheepvaartakte.
 • Uniforme regelingen voor de scheepvaart op de Rijn en gelijke behandeling

  Deze grondbeginselen, die in de Mannheimer Akte verankerd zijn en door het Congres van Wenen bekrachtigd werden, impliceren de ontwikkeling van uniforme regelingen voor alle bij de scheepvaart op de Rijn betrokken verkeersdeelnemers en alle nationale trajecten (met uitzondering van specifieke bepalingen van de scheepvaartpolitie, die noodzakelijk zijn om rekening te houden met bijzondere kenmerken van bepaalde trajecten).

  Om te zorgen voor een regelmatige actualisering van de regelingen en een coördinatie van het beleid in de verschillende Rijnoeverstaten, werd de CCR in het leven geroepen, waardoor een gemeenschappelijk beheer van de scheepvaart op de Rijn tot stand kon worden gebracht. Deze (constituerende en reglementaire) normatieve bevoegdheid staat borg voor een harmonisatie en veelal zelfs een uniforme regeling van technische en juridische voorschriften voor de scheepvaart en de bijbehorende activiteiten.

  Deze principes en de daaruit voortvloeiende concrete maatregelen worden al jarenlang als uniek en baanbrekend beschouwd, zodat zij er zich bij uitstek toe lenen op het gehele systeem van de binnenvaart in Europa toegepast te worden.

  De uniforme markt van de Rijnscheepvaart vormt zodoende de kern van een groter geheel, namelijk een grote uniforme binnenvaartmarkt, die in eerste instantie een communautaire en in ruimere zin een Europese markt is.

Essentiële doelstellingen:

De volgende principes, die gestoeld zijn op artikel 45 van de Mannheimer Akte, dat de bevoegdheden van de CCR definieert, vormen het kader voor de twee belangrijkste en permanente doelstellingen van de CCR:

Top

De welvaart van de scheepvaart op de Rijn en in Europa

De CCR beschouwt het als één van haar hoofdtaken de ontwikkeling van het watervervoer te bevorderen. Dit geldt primair met betrekking tot de Rijn, maar daarnaast eveneens voor de overige binnenwateren in Europa. Hiervoor moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

Waarborgen van een adequaat economisch kader

Het behoort niet tot de rol van de CCR rechtstreeks in economische mechanismen in te grijpen, maar veel meer om ertoe bij te dragen dat de kadervoorwaarden voor het ontwikkelen van activiteiten voor economische acteurs zo gunstig mogelijk zijn. Daarbij dient zij de volgende aspecten in het oog te houden:

 • maatregelen in verband met eerlijke concurrentievoorwaarden
  Om meer duidelijkheid te scheppen of voor wederzijdse informatie te zorgen kan op voorstel van de CCR of door haar zelf vergelijkend onderzoek worden verricht naar nationale situaties met betrekking tot steunbeleid of de omvang van financiële lasten.
 • Marktwaarneming en het hiervoor ontwikkelen van instrumenten teneinde in samenwerking met de Europese Commissie een beter inzicht in de economische situatie te verkrijgen, alsmede het volgen van binnenvaartactiviteiten (verbetering van statistieken, gegevens over de samenstelling van de vloot, onderzoeken, enz…).
 • Coördinatie tussen alle bij de binnenvaart betrokken partijen

De CCR moet ontmoetingen en de dialoog tussen de verschillende instanties en beroepsgroepen die betrokken zijn bij de scheepvaart op de Rijn bevorderen. Er moet naar gestreefd worden betrekkingen te onderhouden met alle betrokken beroepsgroepen.

 • Bevorderen van maatregelen ter verbetering van de infrastructuur van de waterweg met het oog op een optimalisatie van het gebruik, hetgeen afgezien van infrastructuurwerkzaamheden in de strikte zin van het woord ook de ontwikkeling van telecommunicatie- en informaticasystemen omvat.
 • Rekening houden met nieuwe technologische en economische omstandigheden bij de permanente aanpassing van voor de scheepvaart geldende voorschriften.
 • Initiatieven voor een opwaardering van de verschillende beroepsgroepen binnen de scheepvaart, met name ten aanzien van arbeidsomstandigheden, opleiding en aanwerving tegen de achtergrond van de modernisering van de vloot.
 • Ondersteuning van initiatieven voor het ontsluiten van nieuwe markten of voor het ontplooien van nieuwe vormen van activiteiten (met name door een aanpassing van het reglementair kader).

Het concurrentievermogen van de waterweg

De CCR ondersteunt activiteiten op verschillende gebieden, teneinde de positie van de scheepvaart op de Rijn en in Europa in vergelijking met andere vervoersmodi te versterken.

 • Bijdrage aan de verbetering van het imago en een grotere bekendheid van de binnenvaart door haar communicatiebeleid, haar betrokkenheid bij initiatieven binnen de beroepssector of op nationaal niveau, de organisatie van colloquia en andere informatieactiviteiten.
 • Tenuitvoerlegging van op de toekomst gerichte onderzoeken naar technologische, economische en sociale ontwikkelingen, om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de scheepvaart.
 • Verbetering van de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de waterweg, rekening houdend met het multifunctionele karakter van binnenwateren.
 • Betrokkenheid bij de evaluatie van de concurrentiepositie van de binnenvaart in vergelijking met andere verkeersdragers.
 • Bevordering van de integratie van de binnenvaart in het gecombineerde vervoer, met name door te zorgen voor een aanpassing van walinstallaties en maatregelen ter verbetering van de laad- / losomstandigheden (trimodale terminals, e.d.).

Integratie van de Rijnvaart in het Europese systeem van vervoer te water

De Centrale Commissie voor de Scheepvaart op de Rijn heeft een dubbele taak, namelijk:

 • beheer van het scheepvaartregime op de Rijn,
 • maar ook bevordering van de binnenvaart en een betere integratie in het Europese vervoerssysteem.

  Harmonisatie van wettelijke voorschriften
  De CCR meent ook in de toekomst een voortrekkersrol te moeten blijven spelen op het gebied van de harmonisatie van rechtsvoorschriften en normen voor de binnenvaart op Europees of pan-Europees niveau.

  Liberalisatie van de markten
  De CCR moet zich voorbereiden op het proces van de opening van markten, waardoor in Europa, met inbegrip van de landen in Midden- en Oost-Europa, een geïntegreerde markt voor vervoer over water moet ontstaan.

  Samenwerking met andere internationale instanties die actief zijn op het gebied van de binnenvaart.

  De CCR kan bogen op een jarenlange samenwerking met alle gouvernementele en non-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van de binnenvaart in Europa.

  De Centrale Commissie zal met betrekking tot de Europese Unie en de Donaucommissie een bijzonder oogmerk richten op alle toenaderingsmogelijkheden die in aanmerking komen.

  Met betrekking tot organisaties zoals de VN/ECE, de ICBR, de CEMT, e.d. zal de CCR de contacten verder verdiepen, zodat de coherentie en complementariteit van de maatregelen van verschillende organisaties, rekening houdend met hun specifieke karakter, worden gewaarborgd. Voor competentieconflicten of overlappingen in de werkzaamheden moeten oplossingen worden gezocht. De CCR zet zich ervoor in dat oplossingen die voor de Rijn werden gevonden, door andere internationale instanties worden overgenomen.

Top

Veiligheid

De CCR heeft van oudsher tot taak de veiligheid van personen en goederen in de scheepvaart te bevorderen, hetgeen een regelmatige aanpassing van de normen met zich meebrengt. Het wordt daarenboven steeds belangrijker naast de veiligheid ook het behoud van het milieu hierbij te betrekken.

De veiligheid van de scheepvaart in de strikte zin van het woord

Dit is een traditionele doelstelling van de CCR en haar inspanningen ter verwezenlijking van dit doel worden algemeen erkend. De CCR wil haar voortrekkersrol op dit gebied handhaven, ook al zijn bepaalde verordeningen voorbestemd om in een groter kader overgenomen te worden.

 • Controle en voortdurende aanpassing van veiligheidsnormen.
 • Uniformeren en ontwikkelen van opleidingssystemen - Bepalen van de minimale bemanning rekening houdend met veiligheidsaspecten.
 • Ontwikkeling van regelgeving.
 • Integratie van certificeringsprocedures in het veiligheidsbeleid van de CCR.

Bevordering van het milieuvriendelijke karakter van de Rijnvaart

Het behoud van het milieu is voor de CCR en de binnenvaart in het algemeen steeds belangrijker aan het worden. De binnenvaart heeft een naam als milieuvriendelijke vervoersdrager hoog te houden. Tegen de achtergrond van de snelle vooruitgang van andere verkeersdragers op dit vlak (met name het wegvervoer) en de zeer lange levensduur van de boten, is het belangrijk dat de nodige ontwikkelingen tijdig op gang worden gebracht.

 • Het leveren van een bijdrage aan onderzoek naar de mogelijke wisselwerking tussen de scheepvaart en haar omgeving, zodat vastgesteld kan worden welke maatregelen nodig zijn ter voorkoming of beperking van de invloeden van de scheepvaart op de omgeving (water, oever, fauna en flora).
 • Behandeling van afval en van vloeibare of gasvormige ladingsresten.
 • Vermindering van alle vervuilende emissies.
 • Bijdrage aan de bescherming van het milieu met betrekking tot de wisselwerking tussen schip en land, met name door te zorgen voor de noodzakelijke walinstallaties, zodat voor de schepen preventieve maatregelen getroffen kunnen worden, waardoor afvalverwijdering of het voorkomen van emissies door de scheepvaart gewaarborgd zijn.
 • Ontwikkeling van een regelgevend kader met betrekking tot de bescherming van het milieu.
Top

Verklaringen

Verklaring van Basel

 • Verklaring van de ministers van de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart (CCR) - Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. 15 kB 16 kB 14 kB 13 kB

Verklaring van Mannheim

 • 150 jaar Akte van Mannheim - Motor voor een dynamische binnenvaart, 17 oktober 2018 42 kB 44 kB 49 kB 44 kB
 • Voortgangsverslag, 6 december 2023 115 kB 116 kB 111 kB 110 kB 1316 kB
Top

Strategie voor de CCR

 • Strategie voor de CCR 2696 kB 2696 kB 2695 kB 2693 kB
Top